POLITIKA o zaštiti privatnosti

1. UVODNE ODREDBE

U ovoj Politici o zaštiti privatnosti (u daljem tekstu „Politika“) objašnjeno je na koji način Agile Humans d.o.o. Beograd - Stari grad, matični broj: 21452017, PIB: 111264535, sa sedištem u Beogradu, ul. Obilićev venac br. 18-20/5 (u daljem tekstu: Agile Humans) obezbeđuje zaštitu podataka o ličnosti prilikom korišćenja i obrade Vaših ličnih podataka.

Važno je da pročitate Politiku o zaštiti privatnosti zajedno sa bilo kojim drugim obaveštenjem o privatnosti ili pravilima o poštenoj obradi koje možemo da pružimo u određenim prilikama kada prikupljamo ili obrađujemo lične podatke o Vama, tako da ste potpuno svesni kako i zašto koristimo Vaše lične podatke i na koji način će isti podaci biti upotrebljeni.

Ova Politika važi za:

- Sve korisnike naše internet stranice http://agilehumans.city/ (u daljem tekstu: internet stranica),

- Organizaciju i izvođenje obuka i događaja u organizaciji Agile Humans, uključujući razmatranje prijave na takve događaje,

- Prijavu na obaveštenja o novostima u ponudi i organizaciji obuka događaja,

- Upite o ponudi putem telefona, elektronske pošte, štampanih obrazaca ili internet obrazaca,

- Preuzimanje bilo kojih dokumenata koji su objavljeni na internet stranici Agile Humans,

- Korišćenje platformi društvenih mreža,

- Korišćenje internet prodavnice Agile Humans.


2. OSNOVNI POJMOVI

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

Lice na koje se podaci odnose je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

Rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje;

Obrađivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

Pristanak lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;

Primalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade.


3. NAČELA AGILE HUMANS O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Prilikom obrade Vaših podataka o ličnosti, naša kompanija se vodi sledećim načelima:

- Podaci o ličnosti će se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose,

- Podaci o ličnosti će se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama,

- Podaci o ličnosti će biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade,

- Podaci o ličnosti će biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. Uzimajući u obzir svrhu obrade, moraju se preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave,

- Podaci o ličnosti će se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade,

- Podaci o ličnosti će se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Agile Humans će Vaše lične podatke obrađivati, odnosno prikupljati, beležiti, razvrstavati, pohranjivati i upotrebljavati na osnovu Vašeg prethodnog informisanja i dobrovoljno datog pristanka. Takođe, isto će činiti u meri, koja je neophodna i usklađena sa propisanom svrhom.

Agile Humans Vas upoznaje sa tim da se u pojedinim slučajevima obrada Vaših ličnih podataka zasniva na pravnim propisima, te je u skladu sa tim obavezujućeg karaktera. Sa pozivom na isto, naša kompanija će u ovim slučajevima posebno skrenuti Vašu pažnju na datu okolnost. Takođe, u pojedinim slučajevima za obradu Vaših ličnih podataka vezuje se opravdan interes naše kompanije, odnosno trećih lica, na primer održavanje, razvoj i bezbednost naše internet stranice i web platforme za selekciju.

Agile Humans ne prikuplja nikakve posebne kategorije ličnih podataka o Vama (to uključuje detalje o Vašoj rasi ili etničkoj pripadnosti, religioznim ili filozofskim uverenjima, seksualnom životu, seksualnoj orijentaciji, političkom mišljenju, članstvu u sindikatima, informacijama o vašem zdravlju i genetskim i biometrijskim podacima). 

U slučaju da ne želite da podelite podatke sa nama, a da moramo da prikupljamo lične podatke u skladu sa zakonom, ili u skladu sa uslovima ugovora koje imamo sa Vama i Vi ne pružite te podatke na zahtev, možda nećemo biti u mogućnosti da zaključimo ugovor ili izvršimo uslugu.


4. RUKOVALAC PODATAKA

AGILE HUMANS DOO je „Rukovalac podataka“, odnosno subjekat koji određuje svrhu i način na koji se Vaši lični podaci obrađuju.

U slučaju da u vezi sa korišćenjem ove Politike ili u vezi sa ostvarivanjem Vaših prava, koja proizilaze iz ove Politike, imate bilo kakvo pitanje, možete da nam se obratite na bilo koji od dole navedenih kontakata sa oznakom „zaštita ličnih podataka”:

Poslovno ime: Agile Humans d.o.o. Beograd

Adresa sedišta: Obilićev venac br. 18-20/5, Stari grad, Beograd

Matični broj: 21452017

PIB: 111264535

Tel: +381 69722733

e-mail: team@agilehumans.city

U nekim slučajevima će postojati potreba za tim da naša kompanija Vaše lične podatke dostavi i drugim kompanijama ili eksternim pružaocima usluga koji dodatno obrađuju Vaše podatke. Ovde je reč o trećim licima, koje naša kompanija angažuje za isporuku robe na Vašu adresu, distribuciju reklamnog materijala na Vašu mail adresu i slično. Isti pružaoci usluga, kao obrađivači, imaju obavezu da Vaše lične podatke obrađuju u skladu sa našim uputstvima i ovom Politikom. Za bilo koji drugi prenos Vaših ličnih podataka, na primer prenos podataka za prijavljivanje sa naših sajtova na sajt društvene mreže treće strane potrebna je Vaša izričita saglasnost. Kompanija Agile Humans d.o.o garantuje da Vaše lične podatke neće niti prodati niti iznajmiti trećim licima.

Imajte u vidu da se gore naznačena ograničenja raspolaganja Vašim ličnim podacima u odnosu na treća lica ne primenjuju u slučaju postavljanja naloga državnog organa da im se isti podaci stave na uvid.


5. PODACI OBRAĐENI OD STRANE KOMPANIJE

Agile Humans d.o.o obrađuje podatke lica koja posete ili se registruju ili kupuju na internet stranici http://agilehumans.city/.

Agile Humans Vaše lične podatke obrađuje samo na osnovu jasno izraženih namera, bezbedno i transparentno.

Vaše lične podatke dobijamo, kada ih dostavite nama (npr. putem korišćenja naše internet stranice pretplate na naše usluge, prijave na naše obuke ili druge događaje, preko upita putem elektronske pošte, telefona ili u pisanom obliku na našu adresu ili na bilo koji drugi način, kojim nam dostavljate Vaše lične podatke).

Vaše lične podatke obezbeđujemo i iz javno dostupnih evidencija sa podacima (kao npr. APR).

Vaše lične podatke obezbeđujemo i na osnovu korišćenja kolačića na našoj internet stranici. 

Svrha prikupljanja, čuvanja i obrade Vaših ličnih podataka je pre svega izvršavanje ugovornih obaveza, ali Vaše lične podatke ponekad koristimo i za unapređenje organizacije obuka, za direktan marketing ili iz razloga bezbednosti.

Agile Humans obrađuje lične podatke samo onih nosilaca podataka sa kojima stupa u kontakt u cilju obavljanja svog poslovanja, bilo tako što prikuplja podatke direktno od ovih lica, bilo preko njihovih poslodavaca, saugovarača, poslovnih partnera ili gde je primenljivo, trećih lica.

Podaci o ličnosti se od strane Agile Humans se uvek obrađuju u skladu sa principom ograničenja roka čuvanja, u minimalnom vremenskom periodu u kome je, radi ispunjenje konkretne svrhe društva, bitno da lica na koja se podaci odnose mogu biti identifikovana, ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Pravila o obradi ličnih podataka od strane Agile Humans uključuju, ali se ne ograničavaju na sledeće glavne kategorije nosilaca podataka o ličnosti i vrste podataka o ličnosti:

1. Zaposleni i lica angažovana van radnog odnosa, bivši zaposleni i penzioneri

Agile Humans lične podatke zaposlenih lica i lica angažovanih van radnog odnosa, kao i lične podatke bivših zaposlenih i penzionera i članova njihovih porodica, obrađuje pre svega u cilju izvršenja i poštovanja merodavnih propisa koji regulišu postupanje sa ovom vrstom podataka, uključujući, ali se ne ograničavajući na propise iz oblasti rada i evidencija iz oblasti rada, penzijskog, invalidskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja, poreskih i računovodstvenih propisa, propisa iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu.

Podaci zaposlenih i drugih radno angažovanih lica se takođe obrađuju u meri u kojoj je to potrebno kako bi bio zaključen i izvršen odgovarajući ugovor sa ovim licima.

Podaci ove kategorije lica se obrađuju i po osnovu njihovog pristanka, uvek kada je neophodno da takav pristanak bude pribavljen prema merodavnim propisima, odnosno po osnovu legitimnog interesa, kada takav legitimni interes postoji.

2. Lica koja se prijavljuju za zaposlenje, odnosno angažovanje van radnog odnosa

Podaci lica koja se prijavljuju za zaposlenje u Agile Humans, odnosno angažovanje van radnog odnosa ili stručnu praksu, obrađuju se samo u meri koja je neophodna da bi proces regrutacije i selekcije kandidata bio sproveden na efikasan način, uz uvažavanje interesa Agile Humans i sloboda, prava i interesa kandidata. Kandidatima koji nisu prošli proces selekcije, a čiji su podaci prikupljeni u ovu svrhu, omogućena su sva prava koja imaju po osnovu merodavnih propisa.

3. Lica koja ulaze u poslovni krug Agile Humans 

Agile Humans ima legitimni interes da obrađuje lične podatke svih lica koja ulaze u poslovni krug i poslovne prostorije Agile Humans, bez obzira na to na kojoj se lokaciji nalaze, i da vodi evidencije o ovim posetama u skladu sa svim merodavnim propisima, uključujući ali se ne ograničavajući na propise koji regulišu lično obezbeđenje i video nadzor.

4. Fizička lica sa kojima se održavaju uobičajeni i prigodni poslovni i partnerski odnosi

Agile Humans obrađuje podatke fizičkih lica sa kojima se održavaju uobičajeni prigodni poslovni i partnerski odnosi, kako sa pojedincima tako i licima koja su angažovana ili predstavljaju druga pravna lica, institucije ili organe vlasti, ali samo u meri koja je neophodna i primerena za ovu svrhu (slanje poziva na proslave, događaje, slanje prigodnih i uobičajenih poklona slanje promotivnog materijala), i uz poštovanje svih načela obrade podataka, merodavnih propisa i internih prava.

5. Fotografisanje fizičkih lica na događajima koje organizuje Agile Humans

Na događajima koje organizuje, Agile Humans može praviti fotografije na kojima se nalaze fizička lica – učesnici događaja ili obuka, i to kako iz kategorije zaposlenih i drugih radno angažovanih lica, tako i trećih lica koja se pozivaju na ove događaje ili učesnici obuka. Smatraće se da se obrada ličnih podataka na ovaj način vrši na osnovu legitimnog interesa društava da izveštavaju svoje zaposlene, druga radno angažovana lica, poslovne partnere i opštu javnost, sve dok je takva obrada u skladu sa ustaljenim i uobičajenim praksama u oblasti poslovanja Agile Humans, pri čemu će lica na koje se podaci odnosi imati obezbeđena sva prava prema merodavnim propisima.

Naša kompanija neće povezivati podatke o ličnosti koje ste nam dali tokom gore naznačenih procedura. U vezi sa tim, možemo Vam garantovati da nam identifikacija korisnika nije opšti cilj.

Detaljnije objašnjenje procesa obrade Vaših podataka o ličnosti nam možete slobodno zatražiti slanjem maila na mail adresu: team@agilehumans.city, ili slanjem dopisa na gore istaknutu poštansku adresu.

Odgovor na postavljeno pitanje ćemo Vam dostaviti na kontakt podatke koje ste nam ostavili i to bez odlaganja, najranije u roku od 3 dana od dana prijema pitanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema Vašeg pitanja.

U svakom od napred navedenih slučajeva ćemo nastojati da Vam pružimo pouzdane informacije u vezi sa obradom Vaših podataka.

6. Ostali sajtovi

Sajt naše kompanije može sadržati linkove ka sajtovima trećih lica, ili od sajtova trećih lica. Ipak, imajte u vidu da se ova Politika primenjuje samo na sajt naše kompanije, tako da, kada se povežete sa drugim sajtovima, trebalo bi da pročitate politike privatnosti datih sajtova.

7. Ostali lični podaci koje nam dostavite

Kao naši korisnici, svakako nam možete na dobrovoljnoj osnovi davati informacije, na primer, o tome koje usluge iz našeg portfolija preferirate, iz kojih razloga posećujete određene obuke i slično, na osnovu kojih informacija Vas i mi možemo bolje upoznati i na taj način Vam pomoći da Vam obuke kod nas budu prijatno iskustvo.


6. OPOZIV PRISTANKA, BRISANJE SAGLASNOSTI

Ukoliko ste nam dali svoju izričitu saglasnost za upotrebu ličnih podataka u promotivne svrhe, mi ćemo Vaše podatke koristiti za tu svrhu, sve dok svoju saglasnost ne opozovete. Saglasnost koju ste dali možete opozvati u svakom trenutku tako da opoziv proizvodi pravno i faktičko dejstvo u budućnosti.

Vezano za izvršenu registraciju, napominjemo Vam da ako više ne želite da koristite nalog Agile Humans, Vi isti nalog možete izbrisati u bilo kom trenutku tako što ćete nam poslati opoziv saglasnosti za korisnički nalog (isključite notifikacije) putem e-mail-a.

Takođe, u bilo kom trenutku, i bez ikakvih troškova po Vas, možete se usprotiviti korišćenju Vaših ličnih podataka, delimično ili potpuno obrisati ili blokirati Vaš nalog Agile Humans, ili tražiti informacije o Vašim ličnim podacima, ili ispravku Vaših podataka koji se čuvaju kod nas. U ostvarivanju ovih zahteva, niste dužni da se pridržavate određene forme, pa nam se možete obratiti slanjem e-mail-a na adresu: team@agilehumans.city, ili poštom na adresu: ul. Obilićev venac br. 18-20, 11000 Beograd.


7. KOLAČIĆI

Da bismo održavali sajt i obezbedili funkcionalnost kakvu očekujete, naša kompanija koristi tehnologiju koja je opštepoznata pod nazivom „kolačići“.

Kolačići su male datoteke (u daljem tekstu: kolačići), koji putem i korišćenjem naše web stranice ili otvaranjem e-pošte poslate sa naše strane, dospevaju na Vaš računar, tako što ih Vaš internet pretraživač čuva i skladišti i kojima naša kompanija može posle pristupiti. U osnovnim podešavanjima najčešće korišćenih pretraživača (Chrome, Firefox itd.) skidanje i korišćenje kolačića je dozvoljeno bez ograničenja, ali to već zavisi od Vas: da li ćete izmenom podešavanja pretraživača odbiti ili blokirati skidanje kolačića, ili ćete možda obrisati i kolačiće koji se već skladište na Vašem računaru. Uputstvo o korišćenju kolačića možete naći klikom na “Pomoć” u meniju Vašeg pretraživača.

Postoje kolačići koji ne iziskuju Vaš prethodni pristanak. O postojanju ovih kolačića Vas naša stranica ukratko obaveštava prilikom Vaše prve posete na našoj web stranici. Ovi kolačići su, na primer: verifikacija, multimedia player, optimalizator opterećenja, operacioni kolačići koji pomažu u optimizaciji korisničke platforme, kao i kolačići koji su fokusirani na bezbednost korisnika.

O kolačićima koji zahtevaju Vaš pristanak – ukoliko je obrada podataka već započeta sa otvaranjem web stranice-naša kompanija Vas obaveštava već prilikom početka Vaše prve posete, kada naša kompanija i traži Vaš pristanak.

Naša kompanija, niti koristi niti dozvoljava takve kolačiće, uz čije korišćenje treća lica, bez Vašeg pristanka, mogu doći u posed Vaših ličnih podataka.

Pristanak na korišćenje kolačića nije obavezujući, ali naša kompanija se ne smatra odgovornom ako u odsustvu pristanka na upotrebu kolačića, naša web stranica ne funkcioniše na zadovoljavajući način.

Koje kolačiće koristimo?

Kolačići nam pokazuju šta interesuje Vas i druge posetioce našeg sajta, što nam pomaže da poboljšamo njegovu upotrebu za sve. Najznačajniji kolačići, koje koristimo su:

Strogo neophodni kolačići – neophodni su kako bi se osiguralo da sajt funkcioniše efikasno iz tehničke perspektive. Bez tih kolačića servisi koje želite da koristite na ovoj internet stranici ne bi pravilno funkcionisali.

Statistički – pomažu vlasnicima sajta da razumeju kako posetioci sajta koriste sajt prikupljanjem i izveštavanjem informacija anonimno.

Marketing – prate posetioce u njihovom kretanju kroz sajt. Svrha je prikazivanje reklama koje su relevantne i namenjene individualnom korisniku i stoga imaju veću vrednost oglašivačima.


8. KORIŠĆENJE GOOGLE ANALYTICSA I GOOGLE

REMARKETING PROGRAMA

Posetioci naše web stranice korišćenjem web stranice dozvoljavaju našoj kompaniji korišćenje programa Google Analytics i Google Remarketing, odnosno daju pristanak za posmatranje i praćenje njihovih korisničkih ponašanja, odnosno korišćenje svih usluga ovih programa od strane naše kompanije i trećeg lica koji plasira kolačić.

Pored svega toga, korisnik ima pravo da bilo kada zabrani dalje snimanje i skladištenje podataka putem kolačića. Obaveštavamo Vas da podešavanja i upotreba Google Analytics i Google Remarketing programa u potpunosti odgovaraju zahtevima nadležnih organa za zaštitu podataka o ličnosti.

Po zvaničnom obaveštenju Google-a, Google Analytics izveštava o posetilačkoj interakciji zabeleženoj na web stranici, pre svega putem kolačića prve strane. Ovi kolačići beleže samo informacije koje su nepodesne za identifikaciju ličnosti, i pri tome pretraživači ne dele sopstvene kolačiće u komunikaciji sa domenima.

Naša kompanija Google Analytics program koristi prvenstveno za izradu statističkih izveštaja. Korišćenjem ovog programa, naša kompanija dolazi do saznanja, pre svega o tome koliko posetilaca je posetilo našu web stranicu, koliko vremena su proveli na našoj web stranici. Program prepoznaje IP adresu posetioca, te na taj način može ispratiti da li je posetilac novi ili “povratnik”, zatim može se pratiti i putanja posetioca na web stranici, kao i gde je sve posetilac ulazio.

Naša kompanija korišćenjem Google Remarketing programa i uz uobičajene podatke Google Analytics programa, prikuplja i podatke Google Adwords (DoubleClick) kolačića. Putem DoubleClick kolačića je moguće koristiti uslugu remarketinga koja prevashodno obezbeđuje da se posetioci web stranice naše kompanije, posle posete naše web stranice, susretnu sa oglasima naše kompanije i na slobodnim oglasnim pozicijama Google-a. Naša kompanija za svoj online marketing koristi Google Remarketing program.

Eksterni pružaoci usluga, pa tako i Google, na svojim web prostorima objavljuju oglase naše kompanije.

Naša kompanija i eksterni pružaoci usluga, na primer Google, za usmeravanje i optimizaciju, kao i objavljivanje oglasa na osnovu podataka o prethodnoj poseti korisnika na web stranici, koriste zajedno kolačiće prve strane (npr. Google Analytics kolačići) i kolačiće treće strane (npr. Double Click kolačići).


9. REGULISANJE KORIŠĆENJA KOLAČIĆA I GOOGLE

ANALYTICS PROGRAMA

Želimo da Vas upoznamo sa tim da korišćenjem web stranice Vi pristajete na korišćenje naznačenih kolačića, i uz to da primenu istih možete izbrisati ili blokirati na sledeće načine:

Ukoliko biste želeli da proverite/izmenite podešavanja kolačića ili blokirate kolačiće, onda to možete učiniti sa sopstvenog računara. Podešavanja kolačića se nalaze u toolbaru na sledećim linkovima u zavisnosti od tipa pretraživača:

1. Za Internet Explorer na linku: 

https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies

2. Za Google Chrome na linku:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=slsl&p=cpn_cookies

3. Za Mozilla Firefox na linku: 

https://support.mozilla.org/sr/kb/kolacici-informacije-koje-veb-sajtovicuvaju-na-vasem-racunaru

4. Za Safari na linku: 

https://support.apple.com/sr-rs/guide/safari/manage-cookies-and-websitedata-sfri11471/mac, te na ovim linkovima možete podesiti koje funkcije praćenja dozvoljavate ili blokirate.

Oni posetioci naših web stranica koji ne bi želeli da Google Analytics sačinjava izveštaj o njihovoj poseti, mogu instalirati dodatak pretraživača za zabranu Google Analyticsa. Ovaj dodatak upućuje Java Scriptove Google Analytics programa (ga.js, analytics.js and dc.js) da ne šalju informacije o poseti Google-u. Pored toga, posetioci koji su instalirali dodatak pretraživača za zabranu, ne učestvuju ni u sadržajnim eksperimentima. Ukoliko biste želeli da zabranite web delatnost Google Analytics programa, potražite stranicu Google Analytics-a za zabranu:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirajte u svoj pretraživač dati plug-in. U vezi sa instalacijom i uklanjanjem dodatka, dalja uputstva možete pronaći klikom na “Pomoć” u meniju Vašeg pretraživača.


10. DODATNE INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Vaši lični podaci u sistemu naše kompanije imaju status poverljivih informacija, te se čuvanje i obrada Vaših ličnih podataka vrši u skladu sa datom prirodom podataka.

Što se tiče sadržine i vremena korišćenja ličnih podataka, trudimo se da prikupimo, čuvamo i obrađujemo samo one Vaše lične podatke koji su potrebni u određenom slučaju (npr. kako bismo realizovali Vašu porudžbinu, kako bismo odgovorili na Vaša pitanja ili nedoumice i ostalo ), kao i da obradu istih podataka vremenski svedemo na optimalno najkraći vremenski period. 

S obzirom na to da nam Vaše podatke o ličnosti prosleđujete na dobrovoljnoj osnovi prilikom registracije, kupovine ili kontaktiranja naše Službe za kupce, molimo Vas da prilikom davanja istih podataka naročitu pažnju obratite na to da su podaci stvarni, korektni i tačni, pošto se za iste podatke Vi smatrate odgovornim. Neispravan, netačan ili nepotpun podatak nas može sprečavati u izvršenju usluga.

Ukoliko nam Vi ne dajete Vaše lične podatke, već podatke drugog lica, mi ćemo pretpostaviti da Vi raspolažete sa odgovarajućim ovlašćenjem za raspolaganje podacima drugog lica.

Pristanak za obradu podataka o ličnosti možete opozvati u bilo koje vreme na sledeće načine:

- Brisanjem registracije

- Opozivom pristanka za obradu podataka o ličnosti, odnosno

- Opozivom/brisanjem pristanka za obradu i upotrebu bilo kojeg podatka koji se smatra obavezujućim za registraciju.

Registraciju opoziva Vašeg pristanka – iz tehničkih razloga – sprovodimo u roku od 3 dana od dana prijema Vašeg opoziva na neku od naših kontakt (mail ili poštanska) adresa, ali pri tome Vam skrećemo pažnju da je sa pozivom na ispunjenje zakonskih obaveza i realizaciju opravdanih interesa, naša kompanija ovlašćena na pojedine podatke o ličnosti koristiti i nakon opoziva saglasnosti.

U slučaju upotrebe podataka o ličnosti koji mogu izazvati bitnu zabludu, ili ukoliko neki naš posetilac učini krivično delo ili sprovodi napad na našu kompaniju, ukidanjem registracije datog posetioca istovremeno brišemo i njegove podatke o ličnosti, odnosno – u slučaju potrebe – čuvamo ove podatke radi utvrđivanja građansko pravne odgovornosti, odnosno za vreme trajanja krivičnog postupka.


11. OBRADA PODATAKA KOD DIREKTNOG MARKETINGA I NEWSLETTER-A 

Vi, svojom izjavom datom prilikom registracije ili kasnije, prilikom izmene Vaših podataka o ličnosti na platformi naše web prodaje/web stranice, odnosno izričitom izjavom volje o davanju pristanka, možete dati pristanak za to da Vaše podatke iskoristimo i u marketinške svrhe. U ovom slučaju – do opoziva pristanka – Vaše podatke o ličnosti koristimo i za direktni marketing i/ili za slanje newsletter-a i prosleđujemo Vam reklamne i druge pošiljke, odnosno obaveštenja i ponude i/ili newsletter.

Pristanak za direktni marketing i za slanje newsletter-a nam možete dati zajedno ili odvojeno, kao što iste možete i opozvati u bilo koje vreme, zajedno ili odvojeno.

Brisanje registracije svakako tretiramo opozivom pristanka, dok opoziv pristanka u pogledu obrade podataka za direktni marketing i newsletter nikako ne tretiramo kao opoziv pristanka za obradu Vaših podataka u druge naznačene svrhe.

Registraciju opoziva, odnosno otkaza pojedinih pristanaka, iz tehničkih razloga sprovodimo u roku od 3 radna dana.


12. OSTALA PITANJA U POGLEDU OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Vaše podatke o ličnosti možemo prosleđivati samo u pravnim okvirima, a u slučaju naših obrađivača, ugovaranjem ugovornih odredbi kojie su usklađeni sa ovom Politikom, kako obrađivači, Vaše lične informacije ne bi koristili za ciljeve protivne Vašem pristanku.

Sudovi, tužilaštva i drugi državni organi (npr. Poreska uprava, Ministarstvo unutrašnjih poslova i ostali), mogu od nas zahtevati predaju raspoloživih obaveštenja, podataka ili dokumenata. U ovim slučajevima naša kompanija je dužna da postupi po nalogu postupajućeg državnog organa, u meri u kojoj je to neophodno, radi ispunjenja obaveza po samom nalogu.

Saradnici i zaposleni naše kompanije koji učestvuju u obradi Vaših podataka, su, uz prihvatanje obaveze zaštite poverljivih informacija, ovlašćeni da se upoznaju sa Vašim podacima o ličnosti.

Vaše podatke o ličnosti čuvamo uz primenu adekvatnih tehničkih i drugih mera, dok u isto vreme, obezbeđujemo i bezbednost i raspoloživost podataka. Vaše podatke štitimo od neovlašćenih pristupa, otkrivanja, upotreba, izmena, uništavanja, povreda odnosno objavljivanja u javnosti, kao i bilo kojih drugih formi neovlašćene upotrebe podataka o ličnosti.

Određeni podaci se i dalje čuvaju odštampani ili ispisani na papiru, ali imamo tendenciju da sve lične podatke koje obrađujemo postepeno digitalizujemo. Obrađeni podaci se skladište u prostorijama Agile Humans i IT sistemima. U okviru primenjenih organizacionih mera proveravamo fizički pristup Vašim podacima u našim prostorijama, konstantno edukujemo naše zaposlene, a pisana dokumenta sa Vašim podacima čuvamo zatvorene, dok na polju tehničkih mera primenjujemo lozinke, politiku poverljivosti i programe protiv virusa. Ipak, skrećemo Vam pažnju na to, da se prosleđivanje podataka putem interneta, ne može tretirati u potpunosti bezbednim vidom prosleđivanja podataka. Naša kompanija čini sve u interesu toga da procesi budu što bezbedniji, ali ipak, ne možemo preuzeti odgovornost za bezbednost slanja podataka putem naše web stranice. Svakako, budite sigurni da naša kompanija u postupanju sa Vašim podacima koje smo primili, primenjuje stroge procedure kako radi bezbednosti Vaših podataka, tako i radi sprečavanja protivpravnog pristupa Vašim podacima.

 

13. PRAVA I PRAVNI LEKOVI

U pogledu obrade ličnih podataka, imate sledeća prava koja su opisana ispod:

1. Pristup podacima o ličnosti

Od Agile Humans možete da zahtevate informaciju o tome da li obrađuje lične podatke o Vama, a u slučaju da je to tako, možete da zahtevate pristup ličnim podacima i zatražiti informacije o obradi (koje podatke i odakle ti podaci vode poreklo).

Naša kompanija će Vam, po Vašem zahtevu, dostaviti obaveštenje/objašnjenje o:

- podacima,

- izvorima podataka,

- svrsi i pravnom osnovu obrade podataka,

- periodu tokom kojeg zadržavamo Vaše lične podatke, a ako to nije moguće, o kriterijumima koji određuju dužinu vremenskog roka,

- imenu, adresi naših obrađivača i njihovoj delatnosti, koja je povezana sa obradom Vaših podataka,

- okolnostima, dejstvu, kao i preduzetim preventivnim merama ili merama koje smo preduzeli u cilju suzbijanja povreda podataka o ličnosti,

- pravnom osnovu prosleđivanja Vaših podataka o ličnosti trećim licima i samim trećim licima.

Obaveštenje ćemo Vam dati u najkraćem mogućem roku, a najviše u roku od 30 dana.

Davanje obaveštenja je besplatno, izuzev kada ste u tekućoj godini već podnosili zahtev za davanje obaveštenja sa identičnim pitanjima. Naplaćenu naknadu za davanje obaveštenja ćemo Vam refundirati u slučaju kada utvrdimo da smo Vaše podatke nezakonito koristili ili u slučaju kada po datom obaveštenju izvršimo određene korekcije podataka. Davanje obaveštenja možemo odbiti samo u zakonom propisanim slučajevima, uz naznačavanje pravnog propisa, pravnog leka i mogućnosti za traženje pomoći nadležnih državnih organa.

2. Izdavanje kopije Vaših ličnih podataka iz sistema naše kompanije

Možete nas slobodno kontaktirati ako želite kopiju pojedinih ili svih ličnih podataka koje imamo o Vama, upućivanjem zahteva na e-mail adresu: team@agilehumans.city, ili poštom na adresu: ul. Obilićev venac br. 18-20, 11000 Beograd.

3. Zahtev za ispravku ili dopunu podataka

Upućivanjem zahteva na e-mail adresu: team@agilehumans.city, ili poštom na adresu: ul. Obilićev venac br. 18-20, 11000 Beograd, možete zamoliti da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netačnim ili zastarelim.

U slučaju ispravke, korekcije i dopune Vaših ličnih podataka, naša kompanija će obavestiti i ostala lica kojima je prosleđivala Vaše podatke na dalju obradu. Od ovog pravila se odstupa jedino u slučaju kada izostanak istog obaveštenja ne povređuje Vaše opravdane interese.

Ako u roku od najranije 3 dana ili najkasnije mesec dana ne postupimo po Vašem zahtevu za ispravku, korekciju i dopunu Vaših podataka, o razlozima odbijanja ćemo Vas obavestiti pismenim ili elektronskim putem, kada ćemo Vas takođe upoznati i sa raspoloživim pravnim lekovima i mogućnošću da potražite pomoć nadležnih državnih organa.

4. Opozivanje saglasnosti za dalju obradu Vaših ličnih podataka i zahtev za brisanje istih

Možete nas zamoliti da prekinemo obradu, ili čak, da obrišemo Vaše lične podatke. Imajte u vidu da ukoliko su Vaše lične informacije neophodne za izvršenje određenih ugovornih obaveza naše kompanije prema Vama, naša kompanija možda neće biti u stanju da izvrši takve ugovorne obaveze.

Isto tako, ukoliko su Vaši lični podaci potrebni kako bi naša kompanija ispoštovala određene zakonske obaveze (npr. poreski propisi), naša kompanija neće biti u mogućnosti da postupi po Vašem zahtevu.

U slučaju opoziva daljeg korišćenja i brisanja Vaših ličnih podataka, naša kompanija će obavestiti i ostala lica kojima je prosleđivala Vaše podatke na dalju obradu. Od ovog pravila se odstupa jedino u slučaju kada izostanak istog obaveštenja ne povređuje Vaše opravdane interese.

Ukoliko se protivite obradi Vaših ličnih podataka, Vaš prigovor o istom ćemo ispitati u roku od 3 dana ili najkasnije 30 dana, i o donetoj odluci ćemo Vas pismenim putem obavestiti. Ukoliko smo doneli odluku da je Vaš prigovor osnovan, u tom slučaju ćemo obradu podataka, uključujući rukovanje podacima i prosleđivanje podataka, zaustaviti i podatke zaključati. Takođe, o prigovoru i o preduzetim merama ćemo obavestiti i sva ona lica kojima smo prosleđivali podatke koji su obuhvaćeni prigovorom, i lica koja su dužna da preduzmu mere u cilju realizacije prava prigovora.

U slučaju da se protivite obradi Vaših ličnih podataka, postupanje po Vašem zahtevu ćemo odbiti ukoliko obradu podataka nameću obavezujući pravni propisi koji imaju prioritet u odnosu na Vaše interese, prava i slobode. Ako se ne slažete sa našom odlukom, ili ako propustimo da postupimo u propisanom roku, od dana objavljivanja naše odluke, odnosno po isteku 30 dana od poslednjeg dana propisanog roka, Vi ste ovlašćeni da zatražite pomoć nadležnih državnih organa.

Rešavanje pravnih sporova iz oblasti zaštite podataka o ličnosti spada u nadležnost suda.

5. Zahtev za prebacivanje podataka drugom rukovaocu podataka (Pravo na prenosivost podataka)

Ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku ili se vrši automatizovanim sredstvima, imate pravo da od naše kompanije zatražite da Vaše podatke prenesemo drugom rukovaocu.

6. Podnošenje prigovora

U slučaju obrade Vaših ličnih podataka za svrhe neposredne prodaje, odnosno dostavljanja Vaših ličnih podataka trećim licima za svrhe neposredne prodaje, imate pravo da podnesete prigovor. Takođe, možete podneti prigovor na obradu i u slučaju kada Vaše podatke koristimo za svrhe neposredne prodaje korišćenjem prilagođenih odnosno individualnih ponuda („profilisanje“).

7. Ograničavanje pristupa podacima 

Ako ste osporili tačnost Vaših podataka, ili ste se protivili obradi po osnovu razloga koje Agile Humans smatra legitimnim, imate pravo da zatražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka.

Za ostvarivanje napred navedenih prava, možete se obratiti kompaniji Agile Humans na e-mail adresu: team@agilehumans.city, ili poštom na adresu: ul. Obilićev venac br. 18-20, 11000 Beograd. 

Ako niste zadovoljni načinom na koji prikupljamo ili koristimo Vaše lične podatke, uvek imate pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Povereniku se možete obratiti lično na adresu: Bulevar kralja Aleksandra br.15, 11000 Beograd, Republika Srbija, putem e-maila: office@poverenik.rs, ili telefonom na: +381 11 3408 900.

14. ZAVRŠNE ODREDBE

Politika o zaštiti privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažurnu verziju ćemo postaviti na internet stranicu: http://agilehumans.city/  i biće dostupna u prostorijama kompanije.

Ova Politika o zaštiti privatnosti stupa na snagu dana 19. 8. 2019. godine. 


Direktor Agile Humans,

Jasmina Nikolić

Ova internet stranica može koristiti "kolačiće" (cookies), a više o pravilima i dopuštanju upotrebe kolačića možete pročitati ovde.